موبایل :

2835 644 0912

2835 644 0920

دفتر : 5944 6643 021

فکس : 227 66433 021

آدرس : جمالزاده شمالی،نرسیده به فاطمی

Email : info@technokarco.com